โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กรเพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ณ มนต์เสน่ห์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.กาญจนบุรี

สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย จัดโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาองค์กรเพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ" ระหว่างวันที่ 26- 27 มิถุนายน 2560 ณ มนต์เสน่ห์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกาญจนบุรี โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในงานมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายให้ความรู้แก่พี่น้องคนพิการ อาทิ คุณนาตยา แจ้งอุบล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี ที่ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อเรื่อง "การส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสู่มาตราฐานด้านคนพิการ" เป็นต้น

Visitors: 94,558