โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาองค์กรเพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ณ โรงแรมแกรนด์ รอยัล พลาซา จังหวัดฉะเชิงเทรา