โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาองค์กรเพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ณ โรงแรมแกรนด์ รอยัล พลาซา จังหวัดฉะเชิงเทรา

สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย จัดโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาองค์กรเพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ" ระหว่างวันที่ 1 - 2 กรกฏาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ รอยัล พลาซา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในการอบรมครั้งนี้ นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ได้ร่วมบรรยายเรื่อง "เหตุผลและความจำเป็นของการพัฒนาองค์กรสู่มาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ" ด้วย

Visitors: 92,743