โครงการสัมมนา การรณรงค์สิ่งอำนวยความสะดวกปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อคนพิการและทุกคน ณ โรงแรมเดะ ไซมีส โฮเทล พัทยา

สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย จัดโครงการ "การรณรงค์สิ่งอำนวยความสะดวกปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อคนพิการและทุกคน"  ระหว่างวันที่ 4 - 7 กรกฏาคม 2560 ณ โรงแรมเดะ ไซมีส โฮเทล พัทยา โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในการอบรมครั้งนี้ นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ได้ร่วมบรรยายเรื่อง "เหตุผลและความจำเป็นของการรณรงค์สิ่งอำนวยความสะดวกปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อคนพิการและทุกคน" ด้วย

Visitors: 94,557