โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาองค์กรเพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ณ โรงแรมเดอะทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

          สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยได้จัดโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาองค์กรเพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ" ระหว่างวันที่ 12 - 13 กรกฏาคม 2560 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน โลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
          ในการอบรมครั้งนี้ นายชูรินทร์ ขวัญทอง พมจ.นครศรีธรรมราช ได้ให้เกียรติบรรยายเรื่อง "การส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสู่มาตรฐานองค์กรด้านคนพิการจังหวัด" และ นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ได้ร่วมบรรยายเรื่อง "เหตุผลและความจำเป็นของการพัฒนาองค์กรสู่มาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ" ด้วย


                       

Visitors: 92,743