โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาองค์กรเพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ณ โรงแรมเดอะเซ็นทริส จังหวัดพัทลุง

               สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยได้จัดโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กรเพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ" ระหว่างวันที่ 14 - 15 กรกฏาคม 2560 ณ โรงแรมเดอะเซ็นทริส  จังหวัดพัทลุง โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
               ในการอบรมครั้งนี้ คุณจุฑารัตน์ มณีโชติ ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดพัทลุง และ คุณอุบล ทองสลับล้วน พัฒนาสังคมจังหวัดพัทลฺง ได้ให้เกียรติบรรยายเรื่อง "การส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสู่มาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ" ด้วย


Visitors: 94,558