โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาองค์กรเพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ณ โรงแรมสินธุ์เกียรติบุรี จังหวัดสตูล

               สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยได้จัดโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กรเพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ" ระหว่างวันที่ 16 - 17 กรกฏาคม 2560 ณ โรงแรมสินธุ์เกียรติบุรี จังหวัดสตูล โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
               ในการอบรมครั้งนี้ คุณไลลา รอเกตุ ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสตูล ได้ให้เกียรติบรรยายเรื่อง "การส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสู่มาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ" ด้วย

Visitors: 94,557