โครงการสัมมนา การรณรงค์สิ่งอำนวยความสะดวกปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อคนพิการและทุกคน ณ โรงแรมสยาม ออเรียนทัล จังหวัดสงขลา

สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย จัดโครงการ "การรณรงค์สิ่งอำนวยความสะดวกปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อคนพิการและทุกคน"  ระหว่างวันที่ 19 - 22 กรกฏาคม 2560 ณ โรงแรมสยาม ออเรียนทัลจังหวัดสงขลา โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

Visitors: 94,840