การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับองค์กรคนพิการทางร่างกายและเคลื่อนไหวเพื่อก้าวสู่การเป็นองค์การคนพิการทางร่างกายและเคลื่อนไหวมาตรฐานระดับอำเภอ