การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับองค์กรคนพิการทางร่างกายและเคลื่อนไหวเพื่อก้าวสู่การเป็นองค์การคนพิการทางร่างกายและเคลื่อนไหวมาตรฐานระดับอำเภอ

               สมาคมคนพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  จัดโครงการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการและยกระดับสมรรถนะคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวโดยการมีส่วนร่วมของโครงข่ายและองค์การด้านคนพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน” กิจกรรมที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับองค์กรคนพิการทางร่างกายและเคลื่อนไหวเพื่อก้าวสู่การเป็นองค์การคนพิการทางร่างกายและเคลื่อนไหวมาตรฐานระดับอำเภอ ระหว่างวันที่ 28 – 30 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ธารา แม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

               ในการอบรมครั้งนี้ นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ได้บรรยายเรื่อง "การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับองค์กรคนพิการทางร่างกายและเคลื่อนไหวเพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรคนพิการทางร่างกายและเคลื่อนไหวมาตรฐานระดับอำเภอ" 
ด้วย

 

Visitors: 92,742