นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ร่วมโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมการพัฒนาศักยภาพคนพิการและเครื่อข่าย