โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาองค์กรเพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ณ โรงแรม รอยัลนาคารา อำเภอเมือง จ.หนองคาย

เมื่อวันที่14 สิงหาคม 2560 นายศุภชีพ ดิษเทษ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ได้ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้ โครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กรเพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ" ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรม รอยัลนาคารา อำเภอเมือง จ.หนองคาย สนับสนุนโดย กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการและกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Visitors: 92,728