นายสุรพล เจริญภูมิ ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติมาบรรยายเรื่อง “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ”