นายสุรพล เจริญภูมิ ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติมาบรรยายเรื่อง “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ”

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 นายสุรพล เจริญภูมิ ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติมาบรรยายเรื่อง “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและยกระดับสมรรถนะคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหว โดยการมีส่วนร่วมของโครงข่ายและองค์การด้านคนพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้มแข็งและเตรียมความพร้อมผู้นำคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวระดับจังหวัด ณ โรงแรมอิมพีเรียลธารา แม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโดยสมาคมคนพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน สนับสนุนโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560

Visitors: 92,728