โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรกีฬาคนพิการเพื่อสุขภาพและเทคนิคการเล่นกีฬา รุ่นที่ 1 โรงแรมปทุมธานีเพลส จังหวัดปทุมธานี

สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยได้จัดโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรกีฬาคนพิการเพื่อสุขภาพและเทคนิคการเล่นกีฬา" รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 7 - 12 กันยายน 2560 ณ โรงแรมปทุมธานีเพลส จังหวัดปทุมธานี โดยได้รับการสนับสนุนจากกองกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

Visitors: 92,743