โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรกีฬาคนพิการเพื่อสุขภาพและเทคนิคการเล่นกีฬา รุ่นที่ 1 โรงแรมปทุมธานีเพลส จังหวัดปทุมธานี