ผู้เชี่ยวชาญด้านพลศึกษาให้ความรู้ด้านการกีฬาและการออกกำลังกายแก่บุคลากรกีฬาคนพิการ

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 นายสมชัย โต๊ะถม ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาลัยลำปางให้เกียรติมาบรรยายเรื่องความรู้พื้นฐานการเป็นผู้ฝึกสอน และ อ.ดร.ภาณุ กุศลวงศ์ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บรรยายเรื่อง “เทคนิค ทักษะ วิธีการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย ” ในโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรกีฬาคนพิการเพื่อสุขภาพและเทคนิคการเล่นกีฬา" รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 7 - 12 กันยายน 2560 ณ โรงแรมปทุมธานีเพลส จังหวัดปทุมธานี

Visitors: 92,728