โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรกีฬาคนพิการเพื่อสุขภาพและเทคนิคการเล่นกีฬา รุ่นที่ 3 โรงแรมปทุมธานีเพลส จังหวัดปทุมธานี

สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยได้จัดโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรกีฬาคนพิการเพื่อสุขภาพและเทคนิคการเล่นกีฬา" รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 26 - 29 กันยายน 2560 ณ โรงแรมปทุมธานีเพลส จังหวัดปทุมธานี โดยได้รับการสนับสนุนจากกองกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 

Visitors: 94,559