เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมธุรกิจและการมีงานทำของคนพิการ (THE CUBE)

               สมาคมการค้าผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาสไทย (WORKABILITY THAILAND) เป็นสมาชิกเครือข่ายของ WORKABILITY ASIA และ WORKABILITY INTERNATINAL ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รวบรวมเครือข่ายทั้งระดับเอเซียและระดับโลก โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและพัฒนาการสร้างงานคนพิการอย่างยั่งยืน โดยการแลกเปลี่ยนความรู้บุคลากร และประสบการณ์ผ่านเวทีต่างๆ รวมทั้งการศึกษาดูงานในแต่ละประเทศ ซึ่งในปี๒๕๖๐ WORKABILITY ASIA ได้มอบหมายให้WORKABILITY THAILAND ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการของ WORKABILITY ASIA ในการสืบสานปณิธานต่อไป
               ในปี ๒๕๕๙ WORKABILITY THAILAND และวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกลุ่มภาคธุรกิจชั้นนำได้ริเริ่มโครงการศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมธุรกิจและการมีงานท าของคนพิการ (THE CUBE : Incubation Center on Business Innovationand Inclusive Employment for PWDs) เพื่อเป็นกลไกในการเชื่อมโยงระหว่างสถานประกอบและคนพิการในการบ่มเพาะและเพิ่มขีดความความสามารถที่ตรงตามความต้องการของตลาดและเหมาะสมกับความพิการให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับตลาดแรงงานในอนาคตที่มีแนวโน้มจะก้าวเข้าสู่สังคมของคนพิการและผู้สูงอายุซึ่งศูนย์ THE CUBE ด าเนินงานใน ๓ มิติ ได้แก่ ๑) พัฒนางานที่เหมาะสมกับความแตกต่างและระบบสนับสนุนการจ้างงาน (Job Matching) ๒) พัฒนาหลักสูตรกระบวนการฝึกงาน ด าเนินการคัดกรองและศักยภาพคนพิการ และ ๓) เตรียมความพร้อมของสถานประกอบการในการวิเคราะห์งานที่เหมาะสมและสร้างความตระหนักเชิงเจคติที่สร้างสรรค์ต่อการทำงานร่วมกับคนพิการในองค์กร (Job Analysis) โดยการส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานคนพิการสู่ระบบตลาดแรงงาน (job placement) ทั้งในและนอกสถานประกอบการ หรือการจ้างเหมาบริการ ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจและแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
               เพื่อขับเคลื่อนการจ้างงานคนพิการตามนโยบายของรัฐบาลตามแนวทางประชารัฐเพื่อสังคม โดยมีวัตถุประสงค์ให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการมีโอกาสได้มีงานทำเพิ่มขึ้น ในการนี้WORKABILITY THAILAND จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมธุรกิจและการมีงานทำของคนพิการ (THE CUBE) แก่สมาชิกเครือข่ายและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถส่งแบบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ได้ทาง cubecenterthailand@gmail.com ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางธัญรัศม์ ฐิระจันทพงศ์โทร . ๐๒-๖๕๐-๑๑๒๙, ๘๙-๖๘๐-๑๒๓๓
               คณะทำงานโครงการฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่มีส่วนร่วมสำคัญในการขับเคลื่อนระบบนิเวศการพัฒนาการจ้างงานที่เหมาะสมกับความแตกต่างในสถานประกอบการ (CUSTOMIZED EMPLOYMENT) และการส่งเสริมการพัฒนากิจการเพื่อสังคม(SOCIAL ENTERPRISE) ที่เข้มแข็งเพื่อเป็นกลไกการกระจายการสร้างงานคนพิการสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น


ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดโครงการ

  1. แบบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
  2. สื่อประชาสัมพันธ์
Visitors: 94,792