นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ บูรณาการระบบการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำของคนพิการ ครั้งที่ 1/2561