สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561ที่ MCC Hall ชั้น 4 เดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2560 ในการจัดงานครั้งนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรด้านคนพิการ

ทั้งนี้ เพื่อให้ความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ลดความเหลื่อมล้ำ เสริมสร้างสังคมที่ปราศจากอุปสรรค การเข้าถึงสภาพแวดล้อม ข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับคนพิการ การให้โอกาส เกียรติและกำลังใจเพื่อให้คนพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพ การคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิ การจัดสวัสดิการด้านต่างๆ อย่างเสมอภาค เท่าเทียม ทั่วถึงและเป็นธรรม อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมให้สังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัด Universal Design หรือการออกแบบที่เป็นสากลสำหรับคนทั้งมวล ซึ่งเป็นการเตรียมสภาพแวดล้อม สินค้าเทคโนโลยี นวัตกรรม การออกแบบและบริการที่พร้อมรองรับการก้าวสู่ “สังคมผู้สูงวัย” (Aging Society) ส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคที่เป็นจริงในการเข้าถึงตึกอาคาร บริการ และสถานที่ต่างๆ โดยมีมอบเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ จำนวน 15 ราย พร้อมทั้งเสวนาพิเศษในหัวข้อ“การเปลี่ยนผ่านสู่สังคมที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน” ภายใต้แนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง "  โดย สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ได้ร่วมงานในครั้งนี้ด้วย 
ขอบคุณข่าว : สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://nwnt.prd.go.th

Visitors: 94,559