จัดประชุมสัมมนาสาขาประจำจังหวัดและเครือข่ายสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย เรื่อง “การเสริมสร้างความรู้การเตรียมความพร้อมสู่การมีอาชีพและมีงานทำของคนพิการ” และ ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560

สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย จัดประชุมสัมมนาสาขาประจำจังหวัดและเครือข่ายสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย เรื่อง “การเสริมสร้างความรู้การเตรียมความพร้อมสู่การมีอาชีพและมีงานทำของคนพิการ” และ ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 ณ โรงแรมเมาท์เทนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 21-24 เมษายน 2561 ในการนี้ นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมฯ เป็นประธานในการประชุม  โดยมี กรรมการบริหาร พร้อม สมาชิก เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง และได้รับการสนับสนุนโดย กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Visitors: 94,745