จัดโครงการสัมมนา เสริมสร้างสุขภาวะและสิทธิอนามัยวัยเจริญพันธุ์สตรี รุ่นที่ 3

สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย จัดโครงการสัมมนา "เสริมสร้างสุขภาวะและสิทธิอนามัยวัยเจริญพันธุ์สตรี" รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่  21-24 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะเล็คกาซี่ จังหวัดนนทบุรี โดยได้รับการสนับสนุนจากกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการและกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

Visitors: 94,746