กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2561

กรมการขนส่งทางบก
กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
เปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน
วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2561


Visitors: 94,557