ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับที่ 5 พ.ศ.2560-2564

นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยพร้อมคณะเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบั