ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับที่ 5 พ.ศ.2560-2564

นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยพร้อมคณะเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับที่ 5 พ.ศ.2560-2564 ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2561 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

Visitors: 92,742