การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์จัดหาคนพิการ เพื่อเข้าจำหน่ายสินค้าหรือบริการ ณ สำนักงานกลาง กฟผ.


การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์จัดหาคนพิการ เพื่อเข้าจำหน่ายสินค้าหรือบริการ ณ สำนักงานกลาง กฟผ. ซึ่ง กฟผ. ได้ดำเนินการจัดพื้นที่ดังกล่าวไว้สำหรับคนพิการที่จะใช้สิทธิจำนวน 20 คน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กองวินัยและกิจการสัมพันธ์

โทร. 02 436 5332
โทรสาร 02 436 5393

Visitors: 94,559