ร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561

นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยและคณะ ร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 เรื่อง  "การขับเคลื่อนสู่สังคมยั่งยืนของคนทั้งมวล (Moving towards Sustainable Society for All)" วันที่ 9 กรกฏาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

Visitors: 92,742