เข้าร่วมประชุมหารือและมีการลงนามความร่วมมือ (Memorandum Of Meeting : MOM) ระหว่าง พก. และสมาคมคนพิการทุกประเภทความพิการ กับองค์กร Minda Incorporate