จัดโครงการ ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำและบุคลากรด้านการเงินและการจัดทำบัญชีขององค์กรคนพิการ