ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ