เชิญชวนคนพิการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งเรียงความเข้าประกวด ในหัวข้อ ตามรอยพระราชปณิธาน คนพิการใฝ่ใจจิตอาสา

เชิญชวนคนพิการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งเรียงความเข้าประกวด ในหัวข้อ "ตามรอยพระราชปณิธาน คนพิการใฝ่ใจจิตอาสา" โดยมีหลักเกณฑ์ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ โดยส่งผลงานด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ได้ที่ สำนักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ อาคาร สว. เลขที่ 100/41-42 ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ภายในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 รายละเอียดปรากฏในประกาศเรื่อง การประกวดเรียงความเนื่องในโอกาสการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 50 ประจำปี 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ นางสาวเยาวลักษณ์ ชูโกสม เลขานุการ ฝ่ายประกวดเรียงความ สำนักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ โทรศัพท์และโทรสาร 0-2241-2841, 0-2241-5125

Visitors: 94,557