สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล Digital Run 2018

วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล Digital Run 2018 เพื่อนำเงินรายได้สมทบกองทุนสวัสดิการ สดช.ที่ได้รับความเดือนร้อนหรือประสบสาธารณภัยและส่วนหนี่งสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิคนพิการไทย ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

Visitors: 92,743