ขอเชิญองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการสมัครเข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ประจำปี 2562

กรมส่งเสริมแลพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ขอเชิญ