ขอเชิญองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการสมัครเข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ประจำปี 2562

กรมส่งเสริมแลพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ขอเชิญองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการสมัครเข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ประจำปี 2562  องค์กรใดสนใจ สมัครเข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ประจำปี 2562 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ www.dep.go.thทั้งขอความกรุณารวบรวมใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการรับสมัครและจัดส่งให้กรมส่งเสริมแลพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2561 โดยส่งไปยังกรมส่งเสริมแลพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ กลุ่มส่งเสริมองค์กรและเครือข่าย เลขที่ 255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ชั้น 1 ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-354-3388 ต่อ 209-210 โทรสาร 02-354-5023

Visitors: 92,743