กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เชิญชวนส่งประวัติและผลงานบุคคลและ/หรือหน่วยงานองค์กร เสนอชื่อบุคคลดีเด่นด้านการคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและสาขาหน่วยงานดีเด่นด้านการคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ

เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2562 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้จัดการคัดเลือกบุคคล/หน่วยงานในสาขาบุคคลดีเด่นด้านการคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและสาขาหน่วยงานดีเด่นด้านการคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ จึงของเชิญชวนส่งประวัติและผลงานบุคคลและ/หรือหน่วยงานองค์กร พร้อมเอกสารประกอบ (ถ้ามี) ส่งมายังกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2561

 

โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  :  กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ

กลุ่มมาตรการและกลไก เบอร์โทรศัพท์ : 02-642-7743  เบอร์โทรสาร : 02-642-7741

Visitors: 92,742