ประชาสัมพันธ์การจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการเพื่อให้คนพิการหรือผู้ดูแล