ร่วมงานมหกรรมแสดงความสามารถของคนพิการ

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ร่วมงานมหกรรมแสดงความสามารถของคนพิการ ซึ่งจัดโดย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยคณะกรรมการจัดมหกรรมผู้แสดงความสามารถ ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และกรมส่งเสริมแ่ละพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย และเครือข่าย เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้แก่สังคม ในศักยภาพคนพิการ ณ ลานอีเดน ชั้น 3 และบริเวณ Sky Walk
ทางเข้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

Visitors: 94,841