ประชุมสัมมนาสาขาประจำจังหวัดและเครือข่ายสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยจัดประชุมสัมมนาสาขาประจำจังหวัดและเครือข่ายสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย เรื่อง "การส่งเสริมสิทธิสวัสดิการการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นมิตรสอดคล้องกับศักยภาพในพื้นที่สำหรับทุกคน" และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 20 - 23 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม แม็กโนเลีย ชั้น 4 โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยได้รับการสนับสนุนจาก กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Visitors: 94,790