จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการสู่การเป็นศูนย์บริการคนพิการ จังหวัดภูเก็ต

สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การส่งเสริมมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการสู่การเป็นศูนย์บริการคนพิการ" ระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม เพิร์ล ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Visitors: 92,743