จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการสู่การเป็นศูนย์บริการคนพิการ จังหวัดระยอง

สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การส่งเสริมมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการสู่การเป็นศูนย์บริการคนพิการ" ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม  โรงแรม สตาร์ คอนเวนชั่น จังหวัดระยองโดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Visitors: 92,743