จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการสู่การเป็นศูนย์บริการคนพิการ จังหวัดนครราชสีมา