จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการสู่การเป็นศูนย์บริการคนพิการ จังหวัดนครราชสีมา

สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การส่งเสริมมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการสู่การเป็นศูนย์บริการคนพิการ" ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Visitors: 92,742