จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการสู่การเป็นศูนย์บริการคนพิการ จังหวัดนครสวรรค์

สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การส่งเสริมมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการสู่การเป็นศูนย์บริการคนพิการ" ระหว่างวันที่ 4 - 6 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม เดอะพาราดิโซ เจ เค ดีไซน์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Visitors: 92,742