จัดอบรมโครงการ 'พัฒนาศักยภาพคนพิการและเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรเครือข่ายระดับจังหวัด' จังหวัดเชียงราย

สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย จัดอบรมโครงการ "พัฒนาศักยภาพคนพิการและเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรเครือข่ายระดับจังหวัด" ระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน  2562 ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเชียงราย โดยมีสมาชิกที่เข้าร่วมจำนวน 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำปาง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแพร่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดพะเยา และจังหวัดน่าน โดยได้รับการสนับสนุนจากกองกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Visitors: 94,841