ร่วมงานสมัชชาคนพิการแห่งชาติและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561